🌛Free shipping > €95 for NL

Philodendron golden dragon green on green variegated

€30.00
 1. Light: Provide bright, indirect light to maintain the plant's vibrant colors. Avoid exposing it to direct sunlight, as it can scorch the leaves. A spot near an east-facing window with filtered light is ideal.

 2. Watering: Allow the top inch of the soil to dry out between waterings. Ensure that the pot has proper drainage to prevent waterlogging, which can lead to root rot.

 3. Humidity: Maintain moderate to high humidity levels to promote healthy growth. You can use a humidifier, mist the plant regularly, or place it on a pebble tray filled with water to increase humidity.

 4. Temperature: Keep the plant in a warm environment with temperatures between 65°F to 85°F (18°C to 29°C). Protect it from sudden temperature changes and drafts.

 5. Potting medium: Use well-draining, rich potting soil that retains some moisture without becoming waterlogged. A mix of peat, perlite, and orchid bark can work well.

 6. Fertilizing: Feed the plant with a balanced liquid fertilizer every month during the growing season (spring and summer). Dilute the fertilizer to half the recommended strength to prevent leaf burn.

 7. Pruning: Regularly remove any yellow or dead leaves to encourage new growth and maintain the plant's shape.

        leaf size: 6cm

        _______

 1. Licht: Zorg voor helder, indirect licht om de levendige kleuren van de plant te behouden. Stel de plant niet bloot aan direct zonlicht, want dan kunnen de bladeren verschroeien. Een plek bij een raam op het oosten met gefilterd licht is ideaal.
 2. Water geven: Laat de bovenste centimeter van de grond uitdrogen tussen het water geven door. Zorg voor een goede drainage in de pot om te voorkomen dat er water in de pot komt, wat kan leiden tot wortelrot.
 3. Vochtigheid: Zorg voor een gematigde tot hoge luchtvochtigheid om een gezonde groei te bevorderen. Je kunt een luchtbevochtiger gebruiken, de plant regelmatig besproeien of op een met water gevulde kiezelbak zetten om de luchtvochtigheid te verhogen.
 4. Temperatuur: Houd de plant in een warme omgeving met temperaturen tussen 18°C en 29°C. Bescherm de plant tegen plotselinge temperatuurschommelingen en tocht.
 5. Potgrond: Gebruik goed drainerende, rijke potgrond die wat vocht vasthoudt zonder drassig te worden. Een mix van turf, perliet en orchideeënbast kan goed werken.
 6. Bemesten: Voed de plant tijdens het groeiseizoen (lente en zomer) elke maand met een uitgebalanceerde vloeibare meststof. Verdun de meststof tot de helft van de aanbevolen sterkte om bladverbranding te voorkomen.
 7. Snoeien: Verwijder regelmatig gele of dode bladeren om nieuwe groei te stimuleren en de vorm van de plant te behouden.

       blad grote: 6cm