🌛Free shipping > €95 for NL

Scolecite - Scoleciet - Tumble stone

€4.00

Meaning & Energy
Scolecite is the stone of “inner peace”, and will be the perfect remedy for anyone looking to relax, especially after a long day. The crystal actives our upper chakras and is commonly used as a meditation tool. When holding a piece to the third eye, one will immediately feel slow, pulsating vibrations massage our 6th chakra. Scolecite strengthens and unlocks our third eye and allows for intense lucid dreaming. With it, extreme vividness and enhanced memory of your nightly inter-dimensional travels is very common. When meditating with the intention of auric cleansing or self-healing, it is important to do so from the heart. Scolecite may work on a higher vibration with the upper chakras, but it also unlocks the heart and pushes it to release anything that may be causing pain from within. This stone is a total auric cleanser and will in a sense do a “spring cleaning” on you when working with it daily. It’s important to cleanse and sage Scolecite after you’ve worked with it due to it pulling out negative energy from within and absorbing it. Heketa recommends carrying Scolecite with you daily as a reminder to focus on yourself and to open up your hearts energies to those around you. Scolecite is very good stone for anyone looking to do dream work or enhance their memory. It is a stone that prides itself on helping you be able to understand imagery within dreams and the correlation that it may play on in your life. Everything within our dreams has a meaning about something in reality, and this stone aids us in this discovery. Being able to understand our dreams can help us move forward and educate ourselves on where we want to go and how were going to get there.


Scolecite is usually white or colorless but can also be pink, red or green.

Keywords
Calming, soothing and spiritual transformation.

Care
Scolecite is very fragile and is best left exposed to water as little as possible.

Chakra
Forehead chakra (6th) and crown chakra (7th).
____

Betekenis & Energie
Scoleciet is de steen van de "innerlijke vrede", en zal de perfecte remedie zijn voor iedereen die zich wil ontspannen, vooral na een lange dag. Het kristal activeert onze bovenste chakra's en wordt vaak gebruikt als meditatie-instrument. Wanneer je een stuk tegen het derde oog houdt, zul je onmiddellijk langzame, pulserende vibraties voelen die ons 6e chakra masseren. Scoleciet versterkt en ontsluit ons derde oog en maakt het mogelijk om intens helder te dromen. Extreme levendigheid en een verbeterde herinnering aan je nachtelijke interdimensionale reizen is heel normaal. Wanneer je mediteert met de intentie van aurische reiniging of zelfheling, is het belangrijk om dit vanuit je hart te doen. Scoleciet werkt weliswaar op een hogere trilling met de bovenste chakra's, maar het ontsluit ook het hart en zet het aan om alles los te laten wat van binnen pijn veroorzaakt. Deze steen is een totale aurische reiniger en zal in zekere zin een "voorjaarsschoonmaak" op je uitvoeren als je er dagelijks mee werkt. Het is belangrijk om Scoleciet te reinigen en te salderen nadat je ermee gewerkt hebt, omdat het negatieve energie van binnenuit naar buiten trekt en absorbeert. Heketa raadt aan om Scoleciet dagelijks bij je te dragen als een herinnering om je op jezelf te richten en je hartsenergieën open te stellen voor de mensen om je heen. Scoleciet is een zeer goede steen voor iedereen die droomwerk wil doen of zijn geheugen wil verbeteren. Het is een steen die er prat op gaat je te helpen de beelden in dromen te begrijpen en de correlatie die ze in je leven kunnen hebben. Alles in onze dromen heeft een betekenis over iets in de werkelijkheid, en deze steen helpt ons bij deze ontdekking. Het begrijpen van onze dromen kan ons helpen vooruit te komen en ons te leren waar we naar toe willen en hoe we daar kunnen komen.


Scoleciet is meestal wit of kleurloos, maar kan ook roze, rood of groen zijn.

Sleutelwoorden
Kalmerend, verzachtend en spirituele transformatie.

Verzorging
Scoleciet is zeer breekbaar en kan het beste zo min mogelijk aan water worden blootgesteld.

Chakra
Voorhoofdchakra (6e) en kruinchakra (7e).