🌛Free shipping > €95 for NL

Citrine *Heated Amethyst* - Citrien - Tumble stone

€3.50

Citrine is a gemstone of light, happiness, and abundance. It is the most powerful gemstone for manifestation and can help you achieve your goals and bring your intentions to life. Citrine gemstones are also powerful tools to help you acquire prosperity, wealth, and abundance.
This is citrine quartz , created by heat treating amethyst.
“Success Stone”, “Merchant's Stone”; Citrine is a joyful stone with bright energy which lights up many aspects of lives of those who wear it. It has energies of good fortune and good luck, though these may appear in unexpected ways. It is said to promote and manifest success and abundance, particularly in business. Citrine is a solar plexus chakra stone used metaphysically to increase, magnify and clarify personal power and energy. This increased personal power can be used for the focused intent of the individual, as it brings willpower as well. Citrine is a fabulous stone to use to combat negative energy of any kind by breaking them up and dissipating them. It is helpful to clear unwanted energies from the environment. Citrine is a happy stone. It can bring happiness to the person who carries or wears it. Because of its removal of negative energy and bring positivity, it can relieve self-doubt, anger, and irrational mood swings.
• success and prosperity stone “Success Stone”
• Business Success and luck "Merchant's Stone"
• Encourages self-confidence
• Brings Good Luck
• Balances the solar plexus chakra

----

Citrien, trommelsteen *Verhit Amethist*

Citrien is een edelsteen van licht, geluk en overvloed. Het is de krachtigste edelsteen voor manifestatie en kan u helpen uw doelen te bereiken en uw intenties tot leven te brengen. Citrien edelstenen zijn ook krachtige middelen om je te helpen voorspoed, rijkdom en overvloed te verwerven.
Dit is citrienkwarts, ontstaan door amethist een warmtebehandeling te geven.
"Citrien is een vreugdevolle steen met een heldere energie die vele aspecten van het leven van degenen die hem dragen verlicht. Hij heeft geluksenergie, hoewel die op onverwachte manieren kan verschijnen. Er wordt gezegd dat hij succes en overvloed bevordert en manifesteert, vooral in het zakenleven. Citrien is een zonnevlechtchakrasteen die metafysisch wordt gebruikt om persoonlijke kracht en energie te verhogen, te vergroten en te verduidelijken. Deze verhoogde persoonlijke kracht kan worden gebruikt voor de gerichte intentie van het individu, aangezien hij ook wilskracht met zich meebrengt. Citrien is een fantastische steen om negatieve energie van welke aard dan ook mee te bestrijden door ze op te breken en af te voeren. Hij helpt om ongewenste energieën uit de omgeving te verwijderen. Citrien is een vrolijke steen. Hij kan geluk brengen aan degene die hem draagt of in bezit heeft. Omdat hij negatieve energie verwijdert en positiviteit brengt, kan hij verlichting geven bij zelftwijfel, woede en irrationele stemmingswisselingen.
- succes en welvaart steen "Succes Stone"
- Zakelijk succes en geluk "Koopmanssteen"
- Moedigt aan tot zelfvertrouwen
- Brengt geluk
- Brengt het zonnevlechtchakra in evenwicht