🌛Free shipping > €95 for NL

Selenite athame, ~ 25 cm

Sold out
€30.00

Wat is een athame en wat kun je ermee doen?
En vooral wat een Seleniet athame zo speciaal maakt:

~ Een athame is een ceremonieel zwaard/dolk/mes.
De athame bevat hoge energie waarmee je emotionele banden kunt doorsnijden of energie kunt kanaliseren door middel van bewegingen. Dit mes is niet zo gemaakt of bedoeld om mee te snijden, dus het hoeft niet scherp te zijn als je het gebruikt voor energetische zuivering. Met de dolk kun je alle verzwarende energie uit je aura verdrijven

LET OP : DESIGNS KUNNEN VERSCHILLEN!
Wij maken geen nieuwe fotos voor elk nieuw athame. 
Maat en gewicht komen overheen, design kan dus wel verschillen.

Seleniet is een naald/vezel soort van gips.
Seleniet is zeer zacht en kan met de nagel bekrast worden,
Door zijn lage hardheid en populariteit wordt seleniet daarom ook verwerkt in vele producten waaronder deze.
De oorsprong van de naam Seleniet komt van 'Selene', de Griekse godin van de maan.
Als de kwaliteit goed is, heeft Seleniet een prachtige maanachtige weerschijn.

Werking
Seleniet is een zeer spirituele steen en werkt beschermend en inzichtgevend. Het is een goede steen om bij je te dragen als je spiritueel bezig bent. Hij bevordert het contact met engelen en gidsen en vergemakkelijkt meditatie, telepathie, divinatie (waarzeggerij) en mediamieke gaven. Het werkt aardend bij het werken met hogere energieën en beschermt en reinigt de aura. Seleniet stimuleert een heldere geest en geeft inzicht in je levenslessen. Het bevordert kalmte, evenwicht en vrede in jezelf en je omgeving.

Verzorging
Seleniet kan niet gereinigd worden door de steen onder stromend water te houden. De steen lost op als hij in contact komt met water. Seleniet hoeft niet vaak gereinigd en opgeladen te worden vanwege zijn zelfreinigende eigenschappen. Daarom kan de steen ook worden gebruikt om andere edelstenen te reinigen en op te laden. Toch is het een goed idee om seleniet af en toe een nachtje in het maanlicht te leggen, zodat het optimaal zijn werk kan doen.

Toepassingen
Seleniet is een uitstekende steen voor meditatie.
Het kristal kan in een kamer worden geplaatst om een vredige sfeer te creëren.

Sterrenbeeld
Stier

Chakra
Kroonchakra (7e)

-------------

What is an Athame and what can you do with it?
And especially what makes satin spar athame so special:

~ An athame is a ceremonial sword/dagger/ knife.
The athame contains high energy with which you can cut through emotional ties or channel energy through movements. This knife is not made that much or meant to be cut with, so it does not have to be sharp if you use it for energy purification. With the dagger, you can expel all aggravating energy from your aura


Selenite is a needle/fiber type of plaster.
Selenite is very soft and can be scratched with the nail,
Due to its low hardness and popularity, Selenite is therefore also processed into many products including these.
The origin of the name Selenite comes from 'Selene', the Greek goddess of the moon.
If the quality is good, Selenite has a beautiful moon-like reflection.

Effects
Selenite is a very spiritual stone and is protective and insightful. It is a good stone to carry with you if you are spiritually busy. It promotes contact with angels and guides and facilitates meditation, telepathy, divination (divination) and mediumistic gifts. It works grounding when working with higher energies and protects and cleanses the aura. Selenite stimulates a clear mind and gives insight into your life lessons. It promotes calmness, balance and peace in yourself and your environment.

Care
Selenite cannot be cleaned by holding the stone under running water. The stone dissolves when it comes in contact with water. Selenite does not need to be cleaned and charged often because of its self-cleaning properties. Therefore the stone can also be used to clean and charge other gemstones. Nevertheless, a good idea is to occasionally put selenite in the moonlight for a night so that it can do its work optimally.

Applications
Selenite is an excellent stone for meditation.
The crystal can be placed in a room to create a peaceful atmosphere.

Constellation
Taurus

Chakra
Crown chakra (7th)