🌛Free shipping > €95 for NL

Red Jasper Heart Pendant - Rode Jaspis Hart hanger

Last one!
€12.95 €10.00

Pierced heart pendant of Red Jasper
Cord not included.

± 13x30x30 mm
± 14 gram
Origin China

Jasper is an opaque and finely crystalline variety of quartz.
Its chemical composition is identical to that of agate and flint.

----------------

Doorborde hart hanger van Rode Jaspis
Koord niet inbegrepen.

  • ± 13x30x30 mm
  • ± 14 gram
  • Herkomst China


Jaspis is een ondoorzichtige en fijn kristallijne variëteit van kwarts.

De chemische samenstelling is identiek aan die van agaat en vuursteen.

Rode jaspis: is een krachtige edelsteen voor bescherming en stabiliteit. Rode Jaspisstenen inspireren een positieve houding, verhogen uw motivatie en energieniveau om u te helpen actie te ondernemen in uw leven. Het is een van de beste wortelchakra-stenen. Sommige Indiaanse culturen beschouwen rode jaspis als symbool van het bloed van de aarde, waardoor het bijzonder heilig is. Rode jaspis zit vol aardse energie. Rode jaspis kan iemand diep verbinden met de trillingen van de aarde, waardoor een beter begrip ontstaat van de noodzaak van natuurlijke gebeurtenissen. U kunt Jasper gebruiken om uw kennis van de verbinding tussen mens en natuur te vergroten. Een zachte steen, rode jaspis werkt langzaam en effectief, en is een geweldige steen om iedereen te aarden die overdreven gevoelig is voor kristallijne energie. Rode jaspis helpt bij het oplossen van moeilijke situaties en kan worden gebruikt om de aura te aarden en te stabiliseren. Rode jaspis verbetert je uithoudingsvermogen en uithoudingsvermogen, en werkt in de loop van de tijd om de hoeveelheid levensenergie in je energetische veld te vergroten. Het geeft je de moed om je uit te spreken en persoonlijke onafhankelijkheid te hebben. Een van de metafysische eigenschappen van Red Jasper is het brengen van vreugde in je leven, met een effect dat enigszins op adrenaline lijkt, wakker worden en gebieden van je lichaam stimuleren die traag of inactief lijken te zijn. Helende edelstenen van rode jaspis inspireren een positieve, vreugdevolle houding - een die je de inspiratie en motivatie geeft om creatieve actie te ondernemen en je dromen te verwezenlijken. Ze helpen ook om de energie van je lichaam in balans te brengen.

 

---

 

Pierced heart pendant of Red Jasper
Cord not included.

± 13x30x30 mm
± 14 grams
Origin China

Jasper is an opaque and finely crystalline variety of quartz.
Its chemical composition is identical to that of agate and flint.

Red jasper: is a powerful gemstone for protection and stability. Red Jasper stones inspire a positive attitude, increase your motivation and energy level to help you take action in your life. It is one of the best root chakra stones. Some Native American cultures consider red jasper to be a symbol of the blood of the earth, making it particularly sacred. Red jasper is full of earth energy. Red jasper can deeply connect a person to the vibrations of the earth, creating a better understanding of the necessity of natural events. You can use Jasper to increase your knowledge of the connection between humans and nature. A gentle stone, red jasper works slowly and effectively, and is a great stone to ground anyone who is overly sensitive to crystalline energy. Red jasper helps resolve difficult situations and can be used to ground and stabilize the aura. Red jasper improves your stamina and endurance, and works over time to increase the amount of life energy in your energetic field. It gives you the courage to speak out and have personal independence. One of the metaphysical properties of Red Jasper is to bring joy into your life, with an effect somewhat like adrenaline, awakening and stimulating areas of your body that seem sluggish or inactive. Healing gemstones of red jasper inspire a positive, joyful attitude - one that gives you the inspiration and motivation to take creative action and achieve your dreams. They also help to balance your body's energy.