Acacia / Acacia

Meditation, Psychic Protection

Meditatie, Psychische Bescherming

Acicia / Acicia

Protection, Psychic Powers

Bescherming, Psychische krachten

Aconite / Aconiet

Consecrating atheme, Baneful, Protection, Magical awareness.

Inwijding, Verbannen, Bescherming, Magisch bewustzijn.

Adam & Eve Roots / Adam & Eva Wortels

Happiness, Love

Geluk, Liefde

Adders Tongue / Addertong

Healing

Genezing

African Violet / Afrikaans Viooltje

Protection, Spirituality, Home protection

Bescherming, Spiritualiteit, Huis bescherming

Agapanthus / Agapanthus

Aphrodisiac, Fertility, Love, Pregnancy.
Agaric Fertility

Afrodisiacum, Vruchtbaarheid, Liefde, Zwangerschap.

Agaric / Agaric

Fertility

Vruchtbaarheid

Agrimony / Agrimonie

Banishing, Protection against evil, Sleep, Uncrossing, Helps to overcome fear and negative emotions.

Verbannen, Bescherming tegen het kwaad, Slaap, Ontkruisen, Helpt bij het overwinnen van angst en negatieve emoties.

Ague Root / Ague Wortel

Protection

Bescherming

Alder / Els

Acceptance, Crafts, Emotions.

Acceptatie, Ambachten, Emoties.

Alfalfa / Alfalfa

Anti-hunger, Money, Prosperity

Anti-honger, Geld, Voorspoed

Alkanet / Alkanet

Prosperity, Purification 

Welvaart, Zuivering

Allspice / Piment

Healing, Luck, Money, Protection, Determination, Gives added vitality, energy.

Genezing, Geluk, Geld, Bescherming, Vastberadenheid, Geeft extra vitaliteit, energie.

Almond / Amandel

Addictions, Money, Prosperity, Wisdom

Verslavingen, Geld, Welvaart, Wijsheid

 

Aloe / Aloë

Luck, Protection, Promotes patience, Overcoming blockages.

Geluk, Bescherming, Bevordert geduld, Overwint blokkades.

 

Althea / Althea

Protection, Psychic Powers

Bescherming, Psychische krachten

Alyssum / Alyssum

Balance, Moderating Anger, Protection

Evenwicht, Woede matigen, Bescherming

Amaranth / Amaranth

Healing, Invisibility, Protection

Genezing, Onzichtbaarheid, Bescherming

Ambergris / Ambergris

Strength, Vitality, Strengthens the effect of anything used with.

Kracht, Vitaliteit, Versterkt het effect van alles wat ermee gebruikt wordt.

Amper / Amper

Mental clarity and focus. Protection from harm and Psychic attack

Mentale helderheid en focus. Bescherming tegen schade en psychische aanvallen

Anemone / Anemoon

Healing, Health, Protection

Genezing, Gezondheid, Bescherming

Angelica / Engelwortel

Exorcism, Healing, Protection, Visions

Exorcisme, Genezing, Bescherming, Visioenen

Angelica Root / Engelwortel, Wortel

Breaking Spells

doorbrekende spreuken

Anise / Anijs

Banishing, Blessing, Divination, Nightmares protection.

Verbannen, Zegen, Waarzeggerij, Bescherming tegen nachtmerries.

Apple / Appel

Garden Magic, Healing, Immortality, Love, success in all undertakings.

Tuin Magie, Genezing, Onsterfelijkheid, Liefde, Succes in alle ondernemingen.

Apricot / Abrikoos

Love, Encourages sexuality

Liefde, Stimuleert seksualiteit

Arabic Gum / Arabische gom

Purify negativity and evil

Zuivert negativiteit en kwaad

Arbutus / Arbutus 

Exorcism, Protection

Uitdrijving, Bescherming

Arnica / Arnica

Fertility, Grain harvest, Masculine protection, Protective Spirits.

Vruchtbaarheid, Graanoogst, Mannelijke bescherming, Beschermende geesten.

Asafetida / Asafetida

Banishing

Uitbannen

Asafoetida / Asafoetida

Exorcism, Protection, Purification

Uitdrijving, Bescherming, Zuivering

Ash / As

Health, Prosperity, Protection, Sea Rituals

Gezondheid, Voorspoed, Bescherming, Zeerituelen

 

Asofoetida / Asofoetida

Protection, Banishing negativity, Purification

Bescherming, Negativiteit uitbannen, Zuivering

Aspen / Esp

Anti-Theft, Eloquence

Anti-diefstal, Welsprekendheid

Aster / Aster

Love

Liefde

Avens / Avens

Exorcism, Love, Purification

Uitdrijving, Liefde, Zuivering

Avocado / Avocado

Beauty, Love, Lust

Schoonheid, Liefde, Lust

Azalea / Azalea

Encourages light spirits, Happiness.

Moedigt lichte geesten aan, Geluk.


Add comment

Comments

A van der Zwaag
3 years ago

Ik had via etsy een kleine box gekocht, en daar zat een mojo bottle in met een vlindervleugeltje in. Ik vraag me af wat het betekent, want ik kan er op internet verder niks over vinden...
Zou leuk zijn om daar hier over te kunnen lezen :)